Biz kim?

“XIAMEN LYNNSUN TRADING CO., LTD” sport eşikleri öndürmek, lomaý söwda we käbir aýakgap bölek satuwy bilen meşgullanýan kompaniýadyr.2015-nji ýylda esaslandyrylan Europeewropada we ABŞ-da köp import edijiler we satyjylar bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklarymyz bar.1500-den gowrak işçi bilen 15-den gowrak uzak möhletli kooperatiw zawodlarymyz bar.Zawodda diňe bir ösen enjamlar we enjamlar däl, eýsem adam hukuklaryny goramak we hiline gözegçilik etmek üçin ajaýyp ulgam döredildi.Dürli syýasatlar boýunça dürli ýurtlaryň we sebitleriň önüm talaplaryny kanagatlandyryp biler.

Önümimiz näme?

Bikini, Monokini, Swimsuit, UV gorag kostýumlary, Diapants, Swimüzmek üçin gapak, Trunks, Dokalan kenar şortikleri, Suwa düşülýän eşik.Mundan başga-da ululykdaky köýnek we dokalan kenar şortikleri.Sportly Bra we ýelek, Aýakgap, Fitnes kostýumlary, ogaoga geýimi.Futbolka, ýüpek ýokarky, örtükli palto, aşaky penjek.

Biziň artykmaçlygymyz

Hünärmen: Gözlegiň giň gerimi we uly kuwwatlylyk, Dürli sertifikasiýa ulgamlary dürli ýurtlaryň talaplaryna laýyk bolup biler.

Öňki: Islendik baglanyşygyň işlemezinden ozal, onuň ýerine ýetirilişine we degişli şertleriň bitewiligine jikme-jik baha bereris we öňünden aýdylýan töwekgelçilik faktorlaryny aýyrarys.

Takyk: planshli meýilnamalar belli bir güne çenli takyk bolar we müşderileriň soňky ýagdaýdan habarly bolmagy üçin her hepde täzelener.

Gyssagly: responsehli jogaplar bir günde tamamlanar we asyl meýilnama täsir edip biljek ähli meseleler azyndan bir hepde öňünden müşderä habar berler.

Müşderilerimiz

Şahadatnamamyz

OEM / ODM zakazynyň üstünde nähili işleýäris?

Biziň aladamyz näme?

Ösüş mümkinçilikleriniň giň toparyna we berk hil gözegçilik ulgamyna goşmaça.Biz hemişe ähli işgärleriň adam hukuklaryna, saglygyna we geljekdäki kär meýilnamalaşdyrylyşyna uly ähmiýet berýäris, daşky gurşawyň durnukly ösmegine kömek edýän gaýtadan işlenen daşky gurşawy goramak materiallaryny we amallaryny işjeň wagyz edýäris we ulanýarys.